Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 Tut. Ośrodek otrzymał od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 81 363 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote), co stanowi 80% kosztów całkowitego zadania. Pozostałe 20% stanowi wkład własny Gminy.

  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I..projekty socjalne mające na celu:

- wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów,

- wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych,

- rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin;

II..realizację dodatkowych zadań w wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;

IV..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych; poprzez realizację projektu socjalnego dla seniorów, realizację projektu socjalnego dla osób niepełnosprawnych (grupa wsparcia), realizację projektu socjalnego dla rodziców i opiekunów (cykl warsztatów pn. „Mamo, tato, co Ty na to?"), organizację poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców oraz organizację konsultacji prawnych dla pracowników Ośrodka.

 Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

 

                       

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zasiłku celowego  na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w m. Siedlec. Zadanie jest dofinansowane w formie dotacji celowej Wojewody Małopolskiego w wysokości 20 000zł w ramach budżetu – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 poprzez dofinansowanie wypłaty zasiłku celowego osobie, która straciła dom w wyniku pożaru. Całkowity koszt zdania wynosił  25 000zł, w tym gmina Krzeszowice wniosła kwotę 5000zł, natomiast kwota 20 000zł została dofinansowana ze środków budżetu państwa.

                  

„Posiłek w szkole i w domu”

Wojewoda przyznał Gminie Krzeszowice - beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80 255 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 20% kosztów realizacji zadania